Wat zijn de algemene voorwaarden van Code Red?

Algemene voorwaarden code RED

ARTIKEL 1 TOEPASSING
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Esther de Familiecoach, ingeschreven bij de KVK te Rotterdam onder nummer 77891759, partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door
Esther de Familiecoach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


ARTIKEL 2 AANGAAN OVEREENKOMST
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van
Esther de Familiecoach. De verplichtingen van Esther de Familiecoach gaan nooit verder dan door Esther de Familiecoach schriftelijk is bevestigd.


ARTIKEL 3 OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Alle schriftelijke aanbiedingen van Esther de Familiecoach zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Esther de Familiecoach
gerechtigd het aanbod te wijzigingen.


Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Esther de Familiecoach mag vertrouwen op de juistheid en
volledigheid hiervan.


Een overeenkomst komt pas tot stand zodra opdrachtgever en Esther de Familiecoach de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend
hebben.


ARTIKEL 4 MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever zal Esther de Familiecoach steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan Esther de Familiecoach verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.


Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door
opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Esther de Familiecoach bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.


ARTIKEL 5 UITVOERING
Esther de Familiecoach neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste
inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Esther de Familiecoach zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Esther de Familiecoach bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Esther de Familiecoach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN EN MEERWERK
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Esther de Familiecoach in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.


Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Esther de Familiecoach.
Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de
overeenkomst kan worden beïnvloed.


Indien naar het oordeel van Esther de Familiecoach een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is Esther de Familiecoach bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.


ARTIKEL 7 HONORARIUM
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Gebruikelijk is een trajectprijs. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten en andere bijkomende kosten.


ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING
Betaling dient uiterlijk 3 dagen voor de start van het traject door opdrachtgever voldaan te zijn, door overschrijving naar een door Esther de
Familiecoach aan te wijzen bankrekening.


Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling
in verzuim. Esther de Familiecoach is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.


Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Esther de Familiecoach dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


ARTIKEL 9 OVERMACHT
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Esther de Familiecoach opgeschort. In dat geval is Esther de Familiecoach
verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot
personen en waarvan Esther de Familiecoach zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Esther de Familiecoach kan worden gevergd. Indien Esther de Familiecoach bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan wordt de opdracht als uitgevoerd beschouwd.


ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
Esther de Familiecoach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove
schuld is veroorzaakt. Esther de Familiecoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens
klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. In het geval dat Esther de Familiecoach een schadevergoeding verschuldigd is aan
opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat doorde aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Esther
de Familiecoach aan opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van 90% van de trajectprijs. Opdrachtgever vrijwaart Esther de
Familiecoach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.


Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Esther de Familiecoach niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid
die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.


ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


ARTIKEL 12. KLACHTEN
Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Esther de Familiecoach.

ARTIKEL 13 ANNULERING
Esther de Familiecoach behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet,
regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Esther de Familiecoach kan worden verlangd. In
dergelijke gevallen dient Esther de Familiecoach de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.


Annulering door opdrachtgever is niet mogelijk.

ARTIKEL 14 BEËINDIGING
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder
betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst.


ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN
Alle geschillen tussen Esther de Familiecoach en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van
overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een mediator en bij geen succes beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Rotterdam.


Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet- nakoming door opdrachtgever van
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.


ARTIKEL 17 SLOTBEPALING
Esther de Familiecoach is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de
algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.


Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esther de Familiecoach.

Code Red draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders